بازگشت به صفحه اصلی  -   موتور جستجوگر  -   جستجو با حروف یابی  -   بازگشت به حرف الف

به معنی شاگرد و آموزنده است . کلمات ائثرَپئیتی و ائثریه به معنی استاد یا آموزگار یا شاگرد یا آموزنده در اوستا بسیار استعمال شده . ( مهریشت ، بند 116 و فروردین یشت ، بند 105 و یسنای 26 بند 7 ) . ازسویی واژه اوستایی اَئیثریه درپهلوی هاویشت شده است و هاویشت در اوستا به معنی شاگرد و پیرو بکار رفته و در فرهنگ های فارسی هم جزء لغات زند و پازند و به معنی امت است . - یشت ها ، یادداشت های گات ها اَئِثریَه    

: منابع
دانشنامه مزدیسنا - دکتر جهانگیر اوشیدری - نشرمرکز 1386


Copyright© 2018   zartoshtian.com  All Right Reserved