بازگشت به صفحه اصلی  -   موتور جستجوگر  -   جستجو با حروف یابی  -   بازگشت به حرف الف

از جمله پارسایانی است که در جدول اسامی نام آوران در فروردین یشت فروشی اش ستوده شده و از خاندان مَیو معرفی شده است اَئِتَ    

: منابع
دانشنامه مزدیسنا - دکتر جهانگیر اوشیدری - نشرمرکز 1386


Copyright© 2018   zartoshtian.com  All Right Reserved