بازگشت به صفحه اصلی  -   موتور جستجوگر  -   جستجو با حروف یابی  -   بازگشت به حرف الف

اَئورونت در اوستا چند معنی دارد .نخست تند و دلیر و پهلوان به ویژه به عنوان صفت از برای اسب استفاده شده است . رودخانه ی اروند را نیز به همین سبب اَئورونت نامیده اند که با گذشت زمان به اروند تغییر یافته است . دوم اسم مجرد است به چم اسب (مهریشت125) . سوم کوهی است که امروزه الوند گوییم و در بند 3زامیادیشت در جایی که از اسامی کوه ها یادشده به 8قله آن اشاره شده است اَئوروَنت    

: منابع
دانشنامه مزدیسنا - دکتر جهانگیر اوشیدری - نشرمرکز 1386


Copyright© 2019   zartoshtian.com  All Right Reserved