بازگشت به صفحه اصلی  -   موتور جستجوگر  -   جستجو با حروف یابی  -   بازگشت به حرف الف

لهراسب به معنی دارنده ی اسبان تیزتک است . او پدر گشتاسب حامی زرتشت است در دینکرد اوروگَدَسب ، در بندهش به پازند اوروَدَسپ ، در مروج الذهب اَریکدَسف ، درتاریخ طبری اَزَنجَد و در روایات ِبه پارسی و پازند اَئوروَذَسپ نوشته شده است . او از همزمانان زرتشت و مردی محتاط ، نیکوکار و دیندار است که در بلخ به دست تورانیان کشته می شود اَئوروَت اَسپ    

: منابع
دانشنامه مزدیسنا - دکتر جهانگیر اوشیدری - نشرمرکز 1386


Copyright© 2018   zartoshtian.com  All Right Reserved