بازگشت به صفحه اصلی  -   موتور جستجوگر  -   جستجو با حروف یابی  -   بازگشت به حرف الف

به قول دینکرد ، مشاور کیکاوس بوده اما کیکاوس از دیوها فریب خورده و او را کشت . همچنین در فروردین یشت ، بند 131 فروهر پاکدین ائوشنر بسیار زیرک ستوده شده است اَئوشنَرَ    

: منابع
دانشنامه مزدیسنا - دکتر جهانگیر اوشیدری - نشرمرکز 1386


Copyright© 2019   zartoshtian.com  All Right Reserved