بازگشت به صفحه اصلی  -   موتور جستجوگر  -   جستجو با حروف یابی  -   بازگشت به حرف الف

اَن اَئوشه که اَنوشَه شده از کلمه ی اَئوشه آمده و به چم بیمرگ است اَن اَئوشه    

: منابع
دانشنامه مزدیسنا - دکتر جهانگیر اوشیدری - نشرمرکز 1386


Copyright© 2019   zartoshtian.com  All Right Reserved